Atès les bases reguladores publicades al BOPT el 4/1//2019, al punt 18è de la subvenció concedida per la Diputació de Tarragona en concepte de "Pla d'Acció Municipal(PAM), convocatòria 2019, de la línia d'inversions i segons la Llei General de Subvencions 38/2003, del 17 de novembre, a l'article 18,  donem publicitat a la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona amb les següents dades:

 

Exp. Núm.14/2019

Ens adjudicador: Diputació de Tarragona

Beneficiari:E.M.D. Els Muntells

Concepte: Millores en la pavimentació del  Passeig del Riet

Pressupost elegible:8.274,73€

Percentatge concedit:95%

Import concedit:7.860,98€

 

 

 

 

 

Atès les bases de la subvenció concedida per la Diputació de Tarragona en concepte de programes i activitats culturals 2019, i segons la Llei 19/2013 de 9 de desembre de transparència accés a la informació pública i bon govern, donem publicitat a la subvenció atorgada amb les següents dades:

 

Exp.66/2019

Beneficiari: Entitat Municipal Descentralitzada Els Muntells

Municipi: Sant Jaume Enveja

Pressupost mínim a executar:22.623,92€

Percentatge concedit: 18%

Import concedit: 4.072,13€

 

 

 

Atès les bases reguladores publicades al BOPT el 27/09/2019, al punt 19è de la subvenció concedida per la Diputació de Tarragona en concepte de "Subvencions de caràcter excepcional" i segons la Llei General de Subvencions 38/2003, del 17 de novembre donem publicitat a la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona amb les següents dades:

Exp. Núm.189/2018

Ens adjudicador: Diputació de Tarragona

Beneficiari:E.M.D. Els Muntells

Concepte: Reparació bombament del clavegueram

Pressupost elegible:5.028,02€

Percentatge concedit:95%

Import concedit:4.776,62€

 

 

 

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. PAM 2019 (DESPESA CORRENT)

 

Atès les bases reguladores publicades al BOPT l'11 de gener de 2019, de la subvenció en concepte de "Pla d'Acció Municipal 2019"(Despesa corrent) i segons la Llei General de Subvencions 38/2003 del 17 de novemebre al seu article 18 i al punt 18è de les bases de la subvenció donem publicitat a la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona amb les següents dades:

 

-Exp. Núm: 14/2019

-Ens adjudicador: Diputació de Tarragona

-Beneficiari:E.M.D. Els Muntells

-Concepte:PAM 2019(Despesa corrent)

-Pressupost elegible:23.385,02€

-Percentatge concedit: 100%

-Import concedit:23.385,02€

 

C:\Users\PC-Pepi\Desktop\PLA_COL.png

 

 

 

 

 

 

Ja podeu descarregar el programa de festes fent clic aqui