Atesa la base setena, de la subvenció concedida l'any 2015,en concepte de Subvencions del programa PAM 2015, donem publicitat a la subvenció otorgada per la diputació de Tarragona amb les següents dades:

  • Exp. núm. 2/087/14
  • Ens Adjudicador: Diputació de Tarragona
  • Beneficiari: Entitat Municipal Descentralitzada Els Muntells
  • Municipi: Sant Jaume d'Enveja
  • concepte: PAM 2015 (Despesa corrent)
  • Pressupost elegible: 58.749,63 €
  • Percentatge concedit: 100%
  • Import concedit: 58.749,63 €


Diputació de Tarragona