Ateses les bases publicades al BOPT núm. 78 , amb data 25/04/2016, per la concessió de la subvenció destinada a inversions , gestió i funcionament 

dels equipaments municipals d'interès ciutadà i d'acord amb la base 11ena, donem publicitat a la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona, 

amb les següents dades:

Exp núm :5/060/16

Ens adjudicador: Diputació de Tarragona

Beneficiari: E.M.D. Els Muntells

Municipi: Sant Jaume d'Enveja

Concepte: Rehabilitació espai biblioteca

Pressupost elegible: 3.505,75€

Percentatge concedit: 90%

Import concedit: 2,731,63€