Ateses les bases publicades al BOPT núm. 78, amb data 25/04/2016, per a la concessió de la

subvenció destinada a progames i activitats culturals i d'acord amb la base 11ena, donem publicitat a

la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona, amb les següents dades:

Exp: 2/062/16

Ens adjudicador: Diputació de Tarragona

Beneficiari: E.M.D. Els Muntells

Municipi: Sant Jaume d'Enveja

Concepte: Programes activitats culturals

Pressupost elegible: 1.950,00€

Percentatge concedit: 31,09%

Import concedit: 300,00€