Atesa la base de la subvenció concedida l’any 2016 en concepte del programa de  “Pla d’Acció Municipal (PAM) 2016, donem publicitat a la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona amb les següents dades:

-Exp. Núm: 2/02//16

-Ens adjudicador: Diputació de Tarragona

-Beneficiari:E.M.D. Els Muntells

-Concepte:PAM 2016(Despesa corrent)

-Pressupost elegible:58.749,61€

-Percentatge concedit: 100%

-Import concedit: 58.749,63€