Subvencio Diputació Tarragona

 

Atesa la base novena, de la subvenció concedida el 1/07/2016, per acord de Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en concepte de "Subvenció per al finançament de despeses per a la millora de les instal.lacions i equipament dels consultoris mèdics locals, de titularitat municipal",donem publicitat a la subvenció atorgada amb les següents dades:

·         Exp. núm. 2/033/16

·         Ens Adjudicador: Diputació de Tarragona

·         Beneficiari: Entitat Municipal Descentralitzada Els Muntells

·         Municipi: Sant Jaume d'Enveja

·         Pressupost mínim a executar: 3.975,45 €

·         Percentatge concedit: 90%

·         Import concedit: 3.577,90 €