SUBVENCIÓ  DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. ACTIVITATS CULTURALS 2017

 

Atesa la base novena, de la subvenció  concedida per la Diputació de Tarragona per acord de Junta de Govern de data 21/07/17, en concepte “Subvenció per a programes i activitats culturals del 2017”, donem publicitat a la subvenció atorgada amb les següents dades:

 

Exp. Núm. 147/2017

Ens Adjudicador: Diputació de Tarragona

Beneficiari: Entitat Municipal Descentralitzada Els Muntells

Municipi: Sant Jaume d’Enveja

Pressupost mínim a executar: 3.024,17€

Percentatge concedit: 30,03%

Import concedit: 908,16€