SUBVENCIÓ PER INTERESSOS DE PRÉSTECS. CONVOCATORIA 2017

 

 

Ateses les bases específiques per a la concessió  de subvencions per interessos de préstecs, convocatòria 2015,  que concedeix la Diputació de Tarragona, destinades al  finançament dels interessos dels préstecs , destinats a finançar inversions i d'acord amb l'article 18.4 de la Llei General de subvencions, donem publicitat a l'esmentada subvenció. 

 

Beneficiari:E.M.D. Els Muntells

Concepte: Finançament interessos préstecs

Import: 301,41€

Concedit :100%