SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.

PAM 2017 (MANTENIMENT)

 

Atesa la base  setzena de la  subvenció concedida l’any 2017 en concepte del programa de  “Pla d’Acció Municipal (PAM) 2017, donem publicitat a la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona amb les següents dades:

-Exp. Núm: 191/2017

-Ens adjudicador: Diputació de Tarragona

-Beneficiari:E.M.D. Els Muntells

-Concepte:PAM 2017(Despesa corrent)

-Pressupost elegible:51.035,26€

-Percentatge concedit: 100%

-Import concedit: 51.035,26€