SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. ACTIVITATS

CULTURALS 2018

 

Atesa la base onzena , de la subvenció concedida per la Diputació de Tarragona per acord de Junta de Govern de data 13/07/18, en concepte “Subvenció per a programes i activitats culturals del 2018”, i segons la llei de 19/2013 de 9 de desembre de transparència accés a la informació pública i bon govern, donem publicitat a la subvenció atorgada amb les següents dades:

  

Exp. Núm. 157/2018

Ens Adjudicador: Diputació de Tarragona

Beneficiari: Entitat Municipal Descentralitzada Els Muntells

Municipi: Sant Jaume d’Enveja

Pressupost mínim a executar: 16.672.71€

Percentatge concedit: 18%

Import concedit: 3.001,07€