SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. PAM 2019 (DESPESA CORRENT)

 

Atès les bases reguladores publicades al BOPT l'11 de gener de 2019, de la subvenció en concepte de "Pla d'Acció Municipal 2019"(Despesa corrent) i segons la Llei General de Subvencions 38/2003 del 17 de novemebre al seu article 18 i al punt 18è de les bases de la subvenció donem publicitat a la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona amb les següents dades:

 

-Exp. Núm: 14/2019

-Ens adjudicador: Diputació de Tarragona

-Beneficiari:E.M.D. Els Muntells

-Concepte:PAM 2019(Despesa corrent)

-Pressupost elegible:23.385,02€

-Percentatge concedit: 100%

-Import concedit:23.385,02€

 

C:\Users\PC-Pepi\Desktop\PLA_COL.png