SUBVENCIÓ PER INTERESSOS DE PRÉSTECS. CONVOCATORIA 2018

 

Atès la convocatòria de la subvenció de la Diputació de Tarragona, publicada al BOPT nº 112 de data 12 de juny de 2017,destinada al finançament dels interessos dels préstecs i segons la base desena i d’acord amb l’article de la Llei General de subvencions, donem publicitat a l’esmentada subvenció.

 

Beneficiari: E.M.D. Els Muntells

Concepte: Finançament interessos préstecs

Import: 205,64€

Concedit :100%

 

C:\Users\PC-Pepi\Desktop\PLA_COL.png