SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ TARRAGONA

PROGRAMA ESPECÍFIC D'OBRES PER AL SANEJAMENT , ABASTAMENT I DISTRIBUCIÓ D'AIGUA POTABLE Y DEL PROGRAMA DE MODERNITZACIÓ D'EQUIPAMENTS INFORMÀTICS PER GARANTIR L'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA  (PEXI)

CONVOCATÒRIA 2018

 

 

D’acord amb les bases publicades al BOPT núm. 60 de data 26 de març de 2018  de la subvenció "Programa específic d'obres per al sanejament, abastament i distribució d'aigua potable y del programa de modernització d'equipaments informàtics per garantir l'administració electrònica (PEXI)"  i d’acord amb la Llei General de Subvencions 38/2003 ,donem publicitat a la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona, amb les següents dades:

Programa :Substitució equipaments informàtics per garantir l'administració electrònica:

 

Exp. Núm.: 74/2018

Ens adjudicador: Diputació de Tarragona

Beneficiari: E.M.D. Els Muntells

Concepte: Programa específic d'obres per al sanejament, abastament i distribució d'aigua potable y del programa de modernització d'equipaments informàtics per garantir l'administració electrònica (PEXI)" .

Pressupost mínim a executar: 2.284,48

Percentatge concedit : 2.170,25€

Import concedit: 95%

 

Programa :Millores a la xarxa d'abastament d'aigua potable.

 

Exp. Núm.: 74/2018

Ens adjudicador: Diputació de Tarragona

Beneficiari: E.M.D. Els Muntells

Concepte: Programa específic d'obres per al sanejament, abastament i distribució d'aigua potable y del programa de modernització d'equipaments informàtics per garantir l'administració electrònica (PEXI)" .

Pressupost mínim a executar: 5.692,36€

Percentatge concedit : 5.407,74€

Import concedit: 95%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C:\Users\PC-Pepi\Desktop\PLA_COL.png