Atès les bases reguladores publicades al BOPT el 27/09/2019, al punt 19è de la subvenció concedida per la Diputació de Tarragona en concepte de "Subvencions de caràcter excepcional" i segons la Llei General de Subvencions 38/2003, del 17 de novembre donem publicitat a la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona amb les següents dades:

Exp. Núm.189/2018

Ens adjudicador: Diputació de Tarragona

Beneficiari:E.M.D. Els Muntells

Concepte: Reparació bombament del clavegueram

Pressupost elegible:5.028,02€

Percentatge concedit:95%

Import concedit:4.776,62€