Atès les bases de la subvenció concedida per la Diputació de Tarragona en concepte de programes i activitats culturals 2019, i segons la Llei 19/2013 de 9 de desembre de transparència accés a la informació pública i bon govern, donem publicitat a la subvenció atorgada amb les següents dades:

 

Exp.66/2019

Beneficiari: Entitat Municipal Descentralitzada Els Muntells

Municipi: Sant Jaume Enveja

Pressupost mínim a executar:22.623,92€

Percentatge concedit: 18%

Import concedit: 4.072,13€