Atès les bases reguladores publicades al BOPT el 4/1//2019, al punt 18è de la subvenció concedida per la Diputació de Tarragona en concepte de "Pla d'Acció Municipal(PAM), convocatòria 2019, de la línia d'inversions i segons la Llei General de Subvencions 38/2003, del 17 de novembre, a l'article 18,  donem publicitat a la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona amb les següents dades:

 

Exp. Núm.14/2019

Ens adjudicador: Diputació de Tarragona

Beneficiari:E.M.D. Els Muntells

Concepte: Millores en la pavimentació del  Passeig del Riet

Pressupost elegible:8.274,73€

Percentatge concedit:95%

Import concedit:7.860,98€