Atesa la base setena, de la subvenció concedida el 19/06/2015, per acord de Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en concepte de "Subvenció per al
finançament de despeses per a la millora de les instal.lacions i equipament dels consultoris mèdics locals, de titularitat municipal",
donem publicitat a la subvenció atorgada amb les següents dades:

  • Exp. núm. 2/018/15
  • Ens Adjudicador: Diputació de Tarragona
  • Beneficiari: Entitat Municipal Descentralitzada Els Muntells
  • Municipi: Sant Jaume d'Enveja
  • Pressupost elegible: 2.999,31 €
  • Percentatge concedit: 90%
  • Import concedit: 2.517,17 €


Diputació de Tarragona