SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. ACTIVITATS

CULTURALS 2018

 

Atesa la base onzena , de la subvenció concedida per la Diputació de Tarragona per acord de Junta de Govern de data 13/07/18, en concepte “Subvenció per a programes i activitats culturals del 2018”, i segons la llei de 19/2013 de 9 de desembre de transparència accés a la informació pública i bon govern, donem publicitat a la subvenció atorgada amb les següents dades:

  

Exp. Núm. 157/2018

Ens Adjudicador: Diputació de Tarragona

Beneficiari: Entitat Municipal Descentralitzada Els Muntells

Municipi: Sant Jaume d’Enveja

Pressupost mínim a executar: 16.672.71€

Percentatge concedit: 18%

Import concedit: 3.001,07€ 

 

 

 

 

Ja podeu descarregar el programa de festes fent clic aqui

 

 

SUBVENCIÓ PER INTERESSOS DE PRÉSTECS. CONVOCATORIA 2017

 

 

Ateses les bases específiques per a la concessió  de subvencions per interessos de préstecs, convocatòria 2015,  que concedeix la Diputació de Tarragona, destinades al  finançament dels interessos dels préstecs , destinats a finançar inversions i d'acord amb l'article 18.4 de la Llei General de subvencions, donem publicitat a l'esmentada subvenció. 

 

Beneficiari:E.M.D. Els Muntells

Concepte: Finançament interessos préstecs

Import: 301,41€

Concedit :100%

 

 

 

 

 

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.

PAM 2017 (MANTENIMENT)

 

Atesa la base  setzena de la  subvenció concedida l’any 2017 en concepte del programa de  “Pla d’Acció Municipal (PAM) 2017, donem publicitat a la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona amb les següents dades:

-Exp. Núm: 191/2017

-Ens adjudicador: Diputació de Tarragona

-Beneficiari:E.M.D. Els Muntells

-Concepte:PAM 2017(Despesa corrent)

-Pressupost elegible:51.035,26€

-Percentatge concedit: 100%

-Import concedit: 51.035,26€

 

 

 

SUBVENCIÓ  DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. ACTIVITATS CULTURALS 2017

 

Atesa la base novena, de la subvenció  concedida per la Diputació de Tarragona per acord de Junta de Govern de data 21/07/17, en concepte “Subvenció per a programes i activitats culturals del 2017”, donem publicitat a la subvenció atorgada amb les següents dades:

 

Exp. Núm. 147/2017

Ens Adjudicador: Diputació de Tarragona

Beneficiari: Entitat Municipal Descentralitzada Els Muntells

Municipi: Sant Jaume d’Enveja

Pressupost mínim a executar: 3.024,17€

Percentatge concedit: 30,03%

Import concedit: 908,16€