Subvencio Diputació Tarragona

 

Atesa la base novena, de la subvenció concedida el 1/07/2016, per acord de Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en concepte de "Subvenció per al finançament de despeses per a la millora de les instal.lacions i equipament dels consultoris mèdics locals, de titularitat municipal",donem publicitat a la subvenció atorgada amb les següents dades:

·         Exp. núm. 2/033/16

·         Ens Adjudicador: Diputació de Tarragona

·         Beneficiari: Entitat Municipal Descentralitzada Els Muntells

·         Municipi: Sant Jaume d'Enveja

·         Pressupost mínim a executar: 3.975,45 €

·         Percentatge concedit: 90%

·         Import concedit: 3.577,90 €

 

 


  

 

 

 

 

Ja podeu descarregar el programa de festes fent clic aqui

 

 

 

PLA DE CAMINS COMARCA DEL MONTSIÀ – DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2016-2019

 

Municipi: Els Muntells

Camí: Del Terme i de la Mata

Import: 5.566,91€

Exercici: 2016

 

  

 

 

 

Atesa la base de la subvenció concedida l’any 2016 en concepte del programa de  “Pla d’Acció Municipal (PAM) 2016, donem publicitat a la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona amb les següents dades:

-Exp. Núm: 2/02//16

-Ens adjudicador: Diputació de Tarragona

-Beneficiari:E.M.D. Els Muntells

-Concepte:PAM 2016(Despesa corrent)

-Pressupost elegible:58.749,61€

-Percentatge concedit: 100%

-Import concedit: 58.749,63€

Ateses les bases publicades al BOPT núm. 78, amb data 25/04/2016, per a la concessió de la

subvenció destinada a progames i activitats culturals i d'acord amb la base 11ena, donem publicitat a

la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona, amb les següents dades:

Exp: 2/062/16

Ens adjudicador: Diputació de Tarragona

Beneficiari: E.M.D. Els Muntells

Municipi: Sant Jaume d'Enveja

Concepte: Programes activitats culturals

Pressupost elegible: 1.950,00€

Percentatge concedit: 31,09%

Import concedit: 300,00€