Ateses les bases publicades al BOPT núm. 78 , amb data 25/04/2016, per la concessió de la subvenció destinada a inversions , gestió i funcionament 

dels equipaments municipals d'interès ciutadà i d'acord amb la base 11ena, donem publicitat a la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona, 

amb les següents dades:

Exp núm :5/060/16

Ens adjudicador: Diputació de Tarragona

Beneficiari: E.M.D. Els Muntells

Municipi: Sant Jaume d'Enveja

Concepte: Rehabilitació espai biblioteca

Pressupost elegible: 3.505,75€

Percentatge concedit: 90%

Import concedit: 2,731,63€

Clica a la imatge per descarregar el programa de festes

Atesa la Base de la subvenció concedida l'any 2014 en concepte de Subvencions del programa PAM 2014, donem publicitat a la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona amb les dades següents:

 • Exp. núm. 2/007/14
 • Ens Adjudicador: Diputació de Tarragona
 • Beneficiari: Entitat Municipal Descentralitzada Els Muntells
 • Municipi: Sant Jaume d'Enveja
 • Concepte: PAM 2014
 • Pressupost elegible: 58.749,63 €
 • Percentatge concedit: 100%
 • Import concedit: 58.749,63 €


Diputació de Tarragona

Atesa la base setena, de la subvenció concedida el 19/06/2015, per acord de Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en concepte de "Subvenció per al
finançament de despeses per a la millora de les instal.lacions i equipament dels consultoris mèdics locals, de titularitat municipal",
donem publicitat a la subvenció atorgada amb les següents dades:

 • Exp. núm. 2/018/15
 • Ens Adjudicador: Diputació de Tarragona
 • Beneficiari: Entitat Municipal Descentralitzada Els Muntells
 • Municipi: Sant Jaume d'Enveja
 • Pressupost elegible: 2.999,31 €
 • Percentatge concedit: 90%
 • Import concedit: 2.517,17 €


Diputació de Tarragona

Atesa la base setena, de la subvenció concedida l'any 2015,en concepte de Subvencions del programa PAM 2015, donem publicitat a la subvenció otorgada per la diputació de Tarragona amb les següents dades:

 • Exp. núm. 2/087/14
 • Ens Adjudicador: Diputació de Tarragona
 • Beneficiari: Entitat Municipal Descentralitzada Els Muntells
 • Municipi: Sant Jaume d'Enveja
 • concepte: PAM 2015 (Despesa corrent)
 • Pressupost elegible: 58.749,63 €
 • Percentatge concedit: 100%
 • Import concedit: 58.749,63 €


Diputació de Tarragona