SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ TARRAGONA

PROGRAMA ESPECÍFIC D'OBRES PER AL SANEJAMENT , ABASTAMENT I DISTRIBUCIÓ D'AIGUA POTABLE Y DEL PROGRAMA DE MODERNITZACIÓ D'EQUIPAMENTS INFORMÀTICS PER GARANTIR L'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA  (PEXI)

CONVOCATÒRIA 2018

 

 

D’acord amb les bases publicades al BOPT núm. 60 de data 26 de març de 2018  de la subvenció "Programa específic d'obres per al sanejament, abastament i distribució d'aigua potable y del programa de modernització d'equipaments informàtics per garantir l'administració electrònica (PEXI)"  i d’acord amb la Llei General de Subvencions 38/2003 ,donem publicitat a la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona, amb les següents dades:

Programa :Substitució equipaments informàtics per garantir l'administració electrònica:

 

Exp. Núm.: 74/2018

Ens adjudicador: Diputació de Tarragona

Beneficiari: E.M.D. Els Muntells

Concepte: Programa específic d'obres per al sanejament, abastament i distribució d'aigua potable y del programa de modernització d'equipaments informàtics per garantir l'administració electrònica (PEXI)" .

Pressupost mínim a executar: 2.284,48

Percentatge concedit : 2.170,25€

Import concedit: 95%

 

Programa :Millores a la xarxa d'abastament d'aigua potable.

 

Exp. Núm.: 74/2018

Ens adjudicador: Diputació de Tarragona

Beneficiari: E.M.D. Els Muntells

Concepte: Programa específic d'obres per al sanejament, abastament i distribució d'aigua potable y del programa de modernització d'equipaments informàtics per garantir l'administració electrònica (PEXI)" .

Pressupost mínim a executar: 5.692,36€

Percentatge concedit : 5.407,74€

Import concedit: 95%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C:\Users\PC-Pepi\Desktop\PLA_COL.png

 

 

 

 

 

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ TARRAGONA

INVERSIÓ , GESTIÓ I FUNCIONAMENT DELS

EQUIPAMENTS MUNICIPALS D’INTERÈS CIUTADÀ.

CONVOCATÒRIA 2018

 

 

D’acord amb les bases publicades al BOPT de la subvenció destinada a la inversió ,gestió i funcionament dels equipaments municipals d’interès ciutadà i d’acord amb la Llei General de Subvencions 38/2003 ,donem publicitat a la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona, amb les següents dades:

 

Exp. Núm.: 68/2018

Ens adjudicador: Diputació de Tarragona

Beneficiari: E.M.D. Els Muntells

Concepte: Millores i adquisició mobiliari biblioteca municipal .

Pressupost mínim a executar: 5.555.56€

Percentatge concedit : 90%

Import concedit: 5.000€

 

 

 

 

C:\Users\PC-Pepi\Desktop\PLA_COL.png

 

 

 

 

 

SUBVENCIÓ PLA DE CAMINS  2016-2019

 

 

Municipi: Els Muntells

Camí: Del Matà, Camí de les Puntes i Camí de la Muntellada.

Import: 5.566,91€

 

Exercici: 2018

 

 

 

 

C:\Users\PC-Pepi\Desktop\PLA_COL.png

 

 

 

 

 

SUBVENCIÓ PER INTERESSOS DE PRÉSTECS. CONVOCATORIA 2018

 

Atès la convocatòria de la subvenció de la Diputació de Tarragona, publicada al BOPT nº 112 de data 12 de juny de 2017,destinada al finançament dels interessos dels préstecs i segons la base desena i d’acord amb l’article de la Llei General de subvencions, donem publicitat a l’esmentada subvenció.

 

Beneficiari: E.M.D. Els Muntells

Concepte: Finançament interessos préstecs

Import: 205,64€

Concedit :100%

 

C:\Users\PC-Pepi\Desktop\PLA_COL.png

 

 

 

 

 

DIPUTACIÓ SUBVENCIÓ DE TARRAGONA.

PEXI 2017

 

Atesa la concessió de la Diputació de Tarragona en concepte de la subvenció PEXI 2017 i segons la Llei General de Subvencions al seu article 18, donem publicitat a la subvenció.

 

Exp. Núm. 112/2017 

Nom de l’actuació: Millores a la xarxa d’abastament d’aigua potable. 

Ens adjundicador: Diputació de Tarragona. 

Beneficiari: Entitat Municipal Descentralitzada dels Muntells. 

Municipi: Sant Jaume d’Enveja. 

Pressupost mínim a executar: 7.936,86€ 

Percentatge concedit: 95% 

Import concedit: 7.540,00€

 

C:\Users\PC-Pepi\Desktop\PLA_COL.png