SUBVENCIÓ PER INTERESSOS DE PRÉSTECS. CONVOCATORIA 2018

 

Atès la convocatòria de la subvenció de la Diputació de Tarragona, publicada al BOPT nº 112 de data 12 de juny de 2017,destinada al finançament dels interessos dels préstecs i segons la base desena i d’acord amb l’article de la Llei General de subvencions, donem publicitat a l’esmentada subvenció.

 

Beneficiari: E.M.D. Els Muntells

Concepte: Finançament interessos préstecs

Import: 205,64€

Concedit :100%

 

C:\Users\PC-Pepi\Desktop\PLA_COL.png

 

 

 

 

 

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. PAM 2018 (DESPESA CORRENT)

 

Atès les bases reguladores publicades al BOPT , al punt 18è de la Subvenció concedida per la Diputació de Tarragona en concepte de “Pla d’Acció Municipal 2018”(Despesa Corrent), i segons la Llei General de Subvencions 38/2003 , del 17 de novembre donem publicitat a la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona amb les següents dades:

 

-Exp. Núm: 79/2018

-Ens adjudicador: Diputació de Tarragona

-Beneficiari:E.M.D. Els Muntells

-Concepte:PAM 2018(Despesa corrent)

-Pressupost elegible:77.639,36€

-Percentatge concedit: 100%

-Import concedit:77.639,36€

 

C:\Users\PC-Pepi\Desktop\PLA_COL.png

 

 

 

 

 

DIPUTACIÓ SUBVENCIÓ DE TARRAGONA.

PEXI 2017

 

Atesa la concessió de la Diputació de Tarragona en concepte de la subvenció PEXI 2017 i segons la Llei General de Subvencions al seu article 18, donem publicitat a la subvenció.

 

Exp. Núm. 112/2017 

Nom de l’actuació: Millores a la xarxa d’abastament d’aigua potable. 

Ens adjundicador: Diputació de Tarragona. 

Beneficiari: Entitat Municipal Descentralitzada dels Muntells. 

Municipi: Sant Jaume d’Enveja. 

Pressupost mínim a executar: 7.936,86€ 

Percentatge concedit: 95% 

Import concedit: 7.540,00€

 

C:\Users\PC-Pepi\Desktop\PLA_COL.png

 

 

 

 

 

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. ACTIVITATS

CULTURALS 2018

 

Atesa la base onzena , de la subvenció concedida per la Diputació de Tarragona per acord de Junta de Govern de data 13/07/18, en concepte “Subvenció per a programes i activitats culturals del 2018”, i segons la llei de 19/2013 de 9 de desembre de transparència accés a la informació pública i bon govern, donem publicitat a la subvenció atorgada amb les següents dades:

  

Exp. Núm. 157/2018

Ens Adjudicador: Diputació de Tarragona

Beneficiari: Entitat Municipal Descentralitzada Els Muntells

Municipi: Sant Jaume d’Enveja

Pressupost mínim a executar: 16.672.71€

Percentatge concedit: 18%

Import concedit: 3.001,07€ 

 

 

 

 

Ja podeu descarregar el programa de festes fent clic aqui