SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. PAM 2018 (DESPESA CORRENT)

 

Atès les bases reguladores publicades al BOPT , al punt 18è de la Subvenció concedida per la Diputació de Tarragona en concepte de “Pla d’Acció Municipal 2018”(Despesa Corrent), i segons la Llei General de Subvencions 38/2003 , del 17 de novembre donem publicitat a la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona amb les següents dades:

 

-Exp. Núm: 79/2018

-Ens adjudicador: Diputació de Tarragona

-Beneficiari:E.M.D. Els Muntells

-Concepte:PAM 2018(Despesa corrent)

-Pressupost elegible:77.639,36€

-Percentatge concedit: 100%

-Import concedit:77.639,36€

 

C:\Users\PC-Pepi\Desktop\PLA_COL.png