SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.

PAM 2017 (MANTENIMENT)

 

Atesa la base  setzena de la  subvenció concedida l’any 2017 en concepte del programa de  “Pla d’Acció Municipal (PAM) 2017, donem publicitat a la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona amb les següents dades:

-Exp. Núm: 191/2017

-Ens adjudicador: Diputació de Tarragona

-Beneficiari:E.M.D. Els Muntells

-Concepte:PAM 2017(Despesa corrent)

-Pressupost elegible:51.035,26€

-Percentatge concedit: 100%

-Import concedit: 51.035,26€

 

 

 

SUBVENCIÓ  DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. ACTIVITATS CULTURALS 2017

 

Atesa la base novena, de la subvenció  concedida per la Diputació de Tarragona per acord de Junta de Govern de data 21/07/17, en concepte “Subvenció per a programes i activitats culturals del 2017”, donem publicitat a la subvenció atorgada amb les següents dades:

 

Exp. Núm. 147/2017

Ens Adjudicador: Diputació de Tarragona

Beneficiari: Entitat Municipal Descentralitzada Els Muntells

Municipi: Sant Jaume d’Enveja

Pressupost mínim a executar: 3.024,17€

Percentatge concedit: 30,03%

Import concedit: 908,16€

 

 

 


  

 

 

 

 

Subvencio Diputació Tarragona

 

Atesa la base novena, de la subvenció concedida el 1/07/2016, per acord de Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en concepte de "Subvenció per al finançament de despeses per a la millora de les instal.lacions i equipament dels consultoris mèdics locals, de titularitat municipal",donem publicitat a la subvenció atorgada amb les següents dades:

·         Exp. núm. 2/033/16

·         Ens Adjudicador: Diputació de Tarragona

·         Beneficiari: Entitat Municipal Descentralitzada Els Muntells

·         Municipi: Sant Jaume d'Enveja

·         Pressupost mínim a executar: 3.975,45 €

·         Percentatge concedit: 90%

·         Import concedit: 3.577,90 €

 

 


  

 

 

 

 

Ja podeu descarregar el programa de festes fent clic aqui

 

 

 

PLA DE CAMINS COMARCA DEL MONTSIÀ – DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2016-2019

 

Municipi: Els Muntells

Camí: Del Terme i de la Mata

Import: 5.566,91€

Exercici: 2016