Atesa la base de la subvenció concedida l’any 2016 en concepte del programa de  “Pla d’Acció Municipal (PAM) 2016, donem publicitat a la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona amb les següents dades:

-Exp. Núm: 2/02//16

-Ens adjudicador: Diputació de Tarragona

-Beneficiari:E.M.D. Els Muntells

-Concepte:PAM 2016(Despesa corrent)

-Pressupost elegible:58.749,61€

-Percentatge concedit: 100%

-Import concedit: 58.749,63€

Ateses les bases publicades al BOPT núm. 78, amb data 25/04/2016, per a la concessió de la

subvenció destinada a progames i activitats culturals i d'acord amb la base 11ena, donem publicitat a

la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona, amb les següents dades:

Exp: 2/062/16

Ens adjudicador: Diputació de Tarragona

Beneficiari: E.M.D. Els Muntells

Municipi: Sant Jaume d'Enveja

Concepte: Programes activitats culturals

Pressupost elegible: 1.950,00€

Percentatge concedit: 31,09%

Import concedit: 300,00€

Ateses les bases publicades al BOPT núm. 78 , amb data 25/04/2016, per la concessió de la subvenció destinada a inversions , gestió i funcionament 

dels equipaments municipals d'interès ciutadà i d'acord amb la base 11ena, donem publicitat a la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona, 

amb les següents dades:

Exp núm :5/060/16

Ens adjudicador: Diputació de Tarragona

Beneficiari: E.M.D. Els Muntells

Municipi: Sant Jaume d'Enveja

Concepte: Rehabilitació espai biblioteca

Pressupost elegible: 3.505,75€

Percentatge concedit: 90%

Import concedit: 2,731,63€

Clica a la imatge per descarregar el programa de festes

Atesa la Base de la subvenció concedida l'any 2014 en concepte de Subvencions del programa PAM 2014, donem publicitat a la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona amb les dades següents:

  • Exp. núm. 2/007/14
  • Ens Adjudicador: Diputació de Tarragona
  • Beneficiari: Entitat Municipal Descentralitzada Els Muntells
  • Municipi: Sant Jaume d'Enveja
  • Concepte: PAM 2014
  • Pressupost elegible: 58.749,63 €
  • Percentatge concedit: 100%
  • Import concedit: 58.749,63 €


Diputació de Tarragona