Atesa la base setena, de la subvenció concedida el 19/06/2015, per acord de Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en concepte de "Subvenció per al
finançament de despeses per a la millora de les instal.lacions i equipament dels consultoris mèdics locals, de titularitat municipal",
donem publicitat a la subvenció atorgada amb les següents dades:

 • Exp. núm. 2/018/15
 • Ens Adjudicador: Diputació de Tarragona
 • Beneficiari: Entitat Municipal Descentralitzada Els Muntells
 • Municipi: Sant Jaume d'Enveja
 • Pressupost elegible: 2.999,31 €
 • Percentatge concedit: 90%
 • Import concedit: 2.517,17 €


Diputació de Tarragona

Atesa la base setena, de la subvenció concedida l'any 2015,en concepte de Subvencions del programa PAM 2015, donem publicitat a la subvenció otorgada per la diputació de Tarragona amb les següents dades:

 • Exp. núm. 2/087/14
 • Ens Adjudicador: Diputació de Tarragona
 • Beneficiari: Entitat Municipal Descentralitzada Els Muntells
 • Municipi: Sant Jaume d'Enveja
 • concepte: PAM 2015 (Despesa corrent)
 • Pressupost elegible: 58.749,63 €
 • Percentatge concedit: 100%
 • Import concedit: 58.749,63 €


Diputació de Tarragona

 

 

Ateses les bases específiques per a la concessió  de subvencions per interessos de préstecs, convocatòria 2015,  que concedeix la Diputació de Tarragona, destinades al  finançament dels interessos dels préstecs , destinats a finançar inversions i d'acord amb l'article 18.4 de la Llei General de subvencions, donem publicitat a l'esmentada subvenció. 


Beneficiari: E.M.D. Els Muntells

Concepte: Finançament dels interessos de préstecs.

Import: 993,10€
% concedit:100%

Diputació de Tarragona