SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. PAM 2018 (DESPESA CORRENT)

 

Atès les bases reguladores publicades al BOPT , al punt 18è de la Subvenció concedida per la Diputació de Tarragona en concepte de “Pla d’Acció Municipal 2018”(Despesa Corrent), i segons la Llei General de Subvencions 38/2003 , del 17 de novembre donem publicitat a la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona amb les següents dades:

 

-Exp. Núm: 79/2018

-Ens adjudicador: Diputació de Tarragona

-Beneficiari:E.M.D. Els Muntells

-Concepte:PAM 2018(Despesa corrent)

-Pressupost elegible:77.639,36€

-Percentatge concedit: 100%

-Import concedit:77.639,36€

 

C:\Users\PC-Pepi\Desktop\PLA_COL.png

 

 

 

 

 

DIPUTACIÓ SUBVENCIÓ DE TARRAGONA.

PEXI 2017

 

Atesa la concessió de la Diputació de Tarragona en concepte de la subvenció PEXI 2017 i segons la Llei General de Subvencions al seu article 18, donem publicitat a la subvenció.

 

Exp. Núm. 112/2017 

Nom de l’actuació: Millores a la xarxa d’abastament d’aigua potable. 

Ens adjundicador: Diputació de Tarragona. 

Beneficiari: Entitat Municipal Descentralitzada dels Muntells. 

Municipi: Sant Jaume d’Enveja. 

Pressupost mínim a executar: 7.936,86€ 

Percentatge concedit: 95% 

Import concedit: 7.540,00€

 

C:\Users\PC-Pepi\Desktop\PLA_COL.png

 

 

 

 

 

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. ACTIVITATS

CULTURALS 2018

 

Atesa la base onzena , de la subvenció concedida per la Diputació de Tarragona per acord de Junta de Govern de data 13/07/18, en concepte “Subvenció per a programes i activitats culturals del 2018”, i segons la llei de 19/2013 de 9 de desembre de transparència accés a la informació pública i bon govern, donem publicitat a la subvenció atorgada amb les següents dades:

  

Exp. Núm. 157/2018

Ens Adjudicador: Diputació de Tarragona

Beneficiari: Entitat Municipal Descentralitzada Els Muntells

Municipi: Sant Jaume d’Enveja

Pressupost mínim a executar: 16.672.71€

Percentatge concedit: 18%

Import concedit: 3.001,07€ 

 

 

 

 

Ja podeu descarregar el programa de festes fent clic aqui

 

 

SUBVENCIÓ PER INTERESSOS DE PRÉSTECS. CONVOCATORIA 2017

 

 

Ateses les bases específiques per a la concessió  de subvencions per interessos de préstecs, convocatòria 2015,  que concedeix la Diputació de Tarragona, destinades al  finançament dels interessos dels préstecs , destinats a finançar inversions i d'acord amb l'article 18.4 de la Llei General de subvencions, donem publicitat a l'esmentada subvenció. 

 

Beneficiari:E.M.D. Els Muntells

Concepte: Finançament interessos préstecs

Import: 301,41€

Concedit :100%